Contract de furnizare de servicii dedicate internet PDF Imprimare Email
Scris de Administrator   
Vineri, 26 Noiembrie 2010 15:07

CONTRACT DE FURNIZARE DE SERVICII DEDICATE INTERNET

Încheiat astăzi _____/ ___/201__ .

 1. 1.PĂRŢILE CONTRACTANTE

Distribuitorul : S.C. NETPLANET S.R.L., reprezentată prin Andruchovici Una Maria

cod fiscal 23408522, nr. Inregistrare in Reg. Comertului: J 40/3785/29.02.2008

Telefon: 0728 919 921

Telefon: 0766 771 557

Sediul in str. M. Sebastian nr. 15 bl. S20, ap.4, sector 5 Bucuresti, Interfon C004

 

 

Cont nr. RO50 BPOS 8120 6778 821 RON 02 , Banc Post, Agenţia Rahova

 

 

Program zilnic:1000 – 2100, Sâmbăta de la ora 1200, Duminica închis

 

 

Şi

Beneficiarul*:Numele

Localitatea:

str.

nr.

bl.

sc.

et.

ap.

sector /judeţ

C.I.seria nr.

CNP

eliberat la data:

de:

tel.mobil

tel. fix:

Email / mess.

*persoana fizica - act de identitate şi adresa stabilă

Locaţia Beneficiarului: se completează atunci când adresa locaţiei diferă de adresa stabilă

str.

nr.

bl.

sc.

et.

ap.

 

Informaţii despre servicii: lăţime de bandă limitată superior şi partajată

Nume abonament / Tarif lunar

ab. Acces 35 lei

ab. Maxim 50 lei

Banda externa

35 Mbps

50 Mbps

Banda în reţea / Metropolitan

100 Mbps, Abonamentele sunt cu trafic nelimitat

Acordul Beneficiarului:

a.Benefiarul a fost informat despre calitatea şi preţul serviciului alese mai sus.

b.Benefiarul a fost informat ca acest contract este standard şi nici una din clauzele sale nu poate fi modificată.

c.Benefiarul a luat cunoştinţă şi acceptă condiţiile menţionate în prezentul contract de servicii.

d.Cunoscând ca declaraţiile false sunt pedepsite de Codul Penal art. 292, declar că toate informaţiile furnizate la semnarea prezentului contract, sunt adevarate.

Declaraţiile Distribuitorului:

Cunoscând prevederile art. 292 Cod Penal, referitoare la falsul în declaraţii, atest pe proprie raspundere urmatoarele:

 1. a.Toate informaţiile cuprinse în prezentul contract, sunt adevarate.

 2. b.Conformitatea copiilor documentelor anexate la contract cu originalele, confruntate de către mine în prezenţa beneficiarului

 3. c.Identitatea Beneficiarului şi/sau a împuternicitului, care a fost stabilita pe baza documentului/documentelor de identitate prezentat(e) de catre acesta/aceştia in faţa mea.

 1. 2.OBIECTUL CONTRACTULUI

  1. 2.1.Obiectul prezentului contract îl constituie furnizarea de către S.C. NETPLANET S.R.L. (Distribuitor) către Beneficiar a serviciilor de acces la reţeaua Internet pe perioada specificată pct. 3.2, potrivit abonamentului ales (pagina1), în schimbul plăţii de către Beneficiar a tarifelor specificate în fişa de acceptanţă (Anexa III).

 1. 3.DURATA CONTRACTULUI

  1. 3.1.Prezentul contract intră în vigoare după 5 zile de la data semnarii fişei de acceptanţă (Anexa III) de către ambele părţi.

  2. 3.2.Durata contractului este de 1 an de la data semnării sale si Distribuitorul îl va notifica pe Beneficiar în scris cu 30 de zile înaite de data pentru pentru care a fost incheiat contractul al carui termen de valabilitate se prelungeşte automat.

 2. 4.TARIFELE SERVICIILOR ŞI PRODUSELOR

  1. 4.1.Tarifele pentru serviciile oferite de Distribuitor sunt stabilite în lei noi şi au T.V.A. inclus.

  2. 4.2.Tarifele abonamentelor sunt prezentate în pagina 1 şi alte tarife în Anexa II.

  3. 4.3.Cei ce pot dovedi cu acte că au venituri foarte mici pot obţine un abonament lunar cu banda de 512 Kbps la preţul de 15 lei

  4. 4.4.Oferta de preţ prezintă reduceri la abonament în cazul unei plăţi anticipate, astfel:

   1. a.daca se face plata anticipat pe 3 luni se acorda o reducere de 5%, pe 6 luni de 7,5%; şi pe 1 an de 10%.

   2. b.dacă Beneficiarul plăteşte abonamentul în fiecare lună, dar în avans şi anume până la data de 1 a lunii pentru luna în curs şi fără întrerupere, va obţine 10% gratuitate la plata abonamentului în fiecare lună astfel că la fiecare 10 luni plătite consecutiv va primi o lună gratuită de abonament.

   3. c.nu pot fi obţinute simultan reducerile de la pct.a) şi cea de la pct.b),iar abonamentele de 512k (vezi punctul 4.3.) nu beneficiază de nici un fel de reduceri. La fel, nu pot obtine reduceri nici cei care nu sunt proprietari pe locaţia unde se instalează linia de internet şi locuiesc acolo cu contract de închiriere.

   4. d.daca Beneficiarul doreste doua IP-uri pentru doua calculatoare al doilea abonament îl plăteşte la jumatate de preţ.

   5. e.daca Beneficiarul doreste mai mult de două IP-uri pentru mai mult de două calculatoare, oferta se negociază.

  5. 4.5.Tariful serviciilor/produselor stabilit prin prezentul contract nu include costurile rezultate din folosirea serviciilor oferite de terţi sau care exced obiectul prezentului contract, acestea cad în sarcina Beneficiarului şi vor fi suportate de acesta în mod separat (ex. “Oferta de servicii” oferită de S.C. NETPLANET S.R.L. ).

  6. 4.6.Preţurile şi tarifele pentru serviciile furnizate pot fi modificate pe parcursul derulării contractului ( vezi cap.9 ).

 3. 5.INSTALAREA SERVICIULUI

  1. 5.1.Instalarea serviciului se va face de către S.C. NETPLANET S.R.L. (Distribuitorul)

  2. 5.2.Taxa integrala de instalare poate avea reduceri şi discount-uri, şi include soft-ul şi instalaţia exterioară locuinţei, compusă din cabluri, mufe şi switch-uri care ramân în proprietatea Distribuitorului.

  3. 5.3.La instalare, Beneficiarul plăteşte separat lungimea de cablu de reţea din interiorul locuinţei care rămîne in proprietatea sa.

  4. 5.4.De asemenea Beneficiarul este obligat sa aibă placă de reţea funcţională în calculator sau o achiziţionează atunci.

 4. 6.ALTE SERVICII

  1. 6.1.Daca beneficiarul solicita depanarea liniei de internet la domiciliul său, iar defectul nu este din cauza S.C. NETPLANET S.R.L., ci din cauza sa, va plăti taxa de deplasare (5 lei).

  2. 6.2.Daca beneficiarul solicită instalarea unui soft (montare si instalare drivere pt placa de retea, activare a unei placi din Bios, instalare si configurare Dc++, sau programe mici a caror instalare nu durează mai mult de 15 min.) atunci va plăti taxa de deplasare, daca softul este mai voluminos , negocierea se face în funcţie de soft şi de locul unde se face instalarea /depanarea respectiv la sediul firmei sau la domiciliul clientului ( vezi “Oferta de servicii” oferită de S.C. NETPLANET S.R.L.).

 5. 7.MODALITĂŢI DE PLATĂ

  1. 7.1.Achitarea instalării - 50 lei - se face la semnarea contractului la sediul firmei, de luni până vineri între orele 1700 şi 2100.

  2. 7.2.Achitarea abonamentului se poate face în contul firmei (vezi pe pagina 1) sau în acelaşi program la sediul din str.M. Sebastian, nr.15, bl.S20, ap.4, interfon 004.

  3. 7.3.La achitarea tarifului de instalare sau al celui lunar Beneficiarul va primi factura şi chitanţă.

  4. 7.4.Beneficiarului poate cere, contra cost, o copie a facturii(lor) şi chitanţelor emise.

 6. 8.ÎNTÂRZIEREA PLĂŢII

  1. 8.1.Tariful va fi achitat de către Beneficiar pâna cel târziu în data de 10 a lunii pentru luna în curs.

  2. 8.2.În cazul neefectuării plăţii la termen, adica data de 10 a fiecarei luni, Distribuitorul va notifica în scris Beneficiarul până pe data de 15 a lunii, fără a-i opri accesul la Internet.

  3. 8.3.În cazul întârzierii plăţii peste ultima zi a lunii, Distribuitorul suspendă total furnizarea serviciilor către Beneficiar, în acest caz Beneficiarul plăteşte zilnic o penalizare de 0,5 % pe fiecare zi de întârziere la plata abonmentului pe luna anterioară..

  4. 8.4.În cazul în care plata nu se efectuează nici pâna la sfârsitul celei de a doua luni , Distribuitorul va rezilia prezentul contract fără notificare sau altă înştiinţare prealabilă şi fără nici o altă formalitate prealabilă şi va tăia firul de internet de la intrarea în locuinţa Beneficiarului.

  5. 8.5.Dacă Beneficiarul doreşte redeschiderea abonamentului face din nou cerere de instalare, va semna un nou contract şi va achita din nou instalarea serviciului, în plus şi luna de abonament de care a beneficiat si nu a achitat-o si a penalitălilor din urmatoarea luna , în caz contrar cererea îi va fi respinsă.

  6. 8.6.Pe perioada suspendării serviciului Beneficiarul poate oricând sa achite cotravaloarea abonamentului restant şi a penalitatilor aferente caz în care se va reveni la derularea normală a contractului.

  7. 8.7.Pe perioada suspendării serviciilor de către Distribuitor, ca urmare a neefectuării plăţii de către Beneficiar, acesta nu va fi exonerat de la plata abonamentului lunar.

  8. 8.8.În cazul în care Beneficiarul întârzie cu plata este de acord să fie trecut pe lista rău-platnicilor publicată pe site.

  9. 8.9.Cuantumul penalităţilor calculate de către Distribuitor şi datorate de către Beneficiar poate depăşi cuantumul sumei asupra căreia sunt calculate.

 7. 9.MODIFICAREA CONTRACTULUI

  1. 9.1.Distribuitorul îşi rezervă dreptul de a modifica termenii şi condiţiile prezentului contract în cazul:

   1. a.modificării legislaţiei naţionale sau a statelor în care sunt rezidenţi furnizorii săi, sau rezultate din acordurile internaţionale;

   2. b.modificării tarifelor şi taxelor de interconectare din contractele Distribuitorului cu alţi operatori;

   3. c.modificării tarifelor de energie electrică, tarifelor pentru servicii sau a preţurilor pentru bunuri care au influenţă directă sau indirectă asupra serviciilor furnizate în prezentul contract,

   4. d.modificării impozitelor, taxelor, accizelor percepute de administraţia publică centrală, administratiile de locatari/proprietari sau administraţiile publice locale;

   5. e.modificării tarifelor pentru accesul la Internet (conexiune Internet, transport conexiune Internet până şi în România),

   6. f.precum şi în alte situaţii asemănătoare cu cele de mai sus.

  1. 9.2.Distribuitorul va informa Beneficiarul printr-o notificare scrisă trimisă prin poştă, fax, e-mail sau alt orice mijloc de comunicare adecvat, cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de data intrării în vigoare a a modificarilor.

  2. 9.3.Daca Beneficiarul nu este de acord cu modificarile survenite poate denunţa unilateral contractul, în termen de 30 zile prin notificare scrisa şi fără costuri suplimentare, în caz contrar se considera acceptare tacita din partea lui.

  3. 9.4.Trecerea de la abonamentul “Acces” la “Maxim” este gratuita, dar abonamentul se prelungeste cu 12 luni, Anexa III.

  4. 9.5.Trecerea de la un abonament “Maxim” la abonamentul “Acces”, este gratuita cu aceeaşi condiţie de mai sus şi numai după ce abonamentul are vechime de 3 luni.

  5. 9.6.Beneficiarul este obligat să comunice de îndată, în scris, Distribuitorului orice modificare a datelor furnizate la data încheierii contractului.

  6. 9.7.Distribuitorul se obligă să informeze Beneficiarul în cazul declanşării procedurii reorganizării sau falimentului.

 1. 10.CONFIDENŢIALITATEA

  1. 10.1.Beneficiarul nu poate dezvălui unor terţi nici o informaţie referitoare la acest contract, chiar după rezilierea acestuia, pe o perioada de 1 an, fără consimţământul scris prealabil al Distribuitorului.

  2. 10.2.Nici o parte nu o poate opri pe cealaltă să furnizeze informaţii cerute în baza solicitării autorităţilor oficiale sau potrivit procedurilor legale.

  3. 10.3.Beneficiarul declară şi îşi dă acordul ca datele cu caracter personal furnizate Distribuitorului prin încheierea prezentului contract, sunt/pot fi folosite de acesta în condiţiile legii, numai pentru : evidenţa persoanelor fizice beneficiare ale serviciului de Internet, evidenţe statistice şi pentru facturare.

 2. 11.CESIUNEA CONTRACTULUI

  1. 11.1.Beneficiarul nu poate cesiona catre o terţă persoană, drepturile şi obligaţiile stabilite în prezentul contract, fara acordul prealabil scris, al distribuitorului, sub sancţiunea nulităţii cesiunii.

  2. 11.2.Beneficiarul este de acord cu cesionarea drepturilor contractuale către un terţ cumpărător al furnizorului. Notificarea către abonaţi va fi facută electronic ( e-mail, mass masage). Timpul în care Beneficiarul poate menţiona că nu este de acord cu cesionareaeste de 5 zile lucrătoare.

 3. 12.OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR Beneficiarul se obligă:

  1. 12.1.Să respecte întocmai atribuţiile ce îi revin prin prezentul contract.

  2. 12.2.Să asigure instalarea sistemului de date pe echipamentele proprii. Neexecutarea de către Beneficiar a acestei obligaţii exonerează Distribuitorul de orice răspundere contractuală.

  3. 12.3.Să asigure buna funcţionare a echipamentelor aflate în domiciliul său, în cazul utilizării defectuoase ale acestora Distribuitorul nu răspunde de întreruperile reţelei de Internet, de ex. placa de reţea să fie „enable” si Ip-urile să corespundă cu cele din fişa de acceptanţă

  4. 12.4.Să achite contravaloarea instalării sistemului de comunicaţii în condiţiile specificate .

  5. 12.5.Să achite lunar contravaloarea serviciilor de date conform tarifului ales.

  6. 12.6.Să semnaleze Distribuitorului orice defecţiune apărută.

  7. 12.7.Să permită Distribuitorului să verifice starea bunurilor predate, oricând acesta o va solicita.

  8. 12.8.Să îşi însuşească instrucţiunile primite la semnarea contractuluisi să se conformeze acestora.

  9. 12.9.Să asigure toate condiţiile (acorduri pentru instalare cu proprietarii clădirilor, cabluri, trasee de cabluri, antene, etc.) pentru realizarea soluţiei de comunicaţii de date în termenul stabilit contractual, pentru cazul în care conectarea fizică între locaţiile Beneficiarului si cele mai apropiate puncte de acces în reţeaua Distribuitorului intră în sarcina Distribuitorului.

  10. 12.10.Să nu perceapă chirie pentru echipamentele Distribuitorului (trasee de cabluri şi locaţia echipamentului de interior). În situaţia în care proprietarul / proprietarii / asociaţia de locatari/proprietari percepe chirie pentru echipamente, atunci plata acesteia cade în sarcina exclusivă a Beneficiarilor din clădirea în care se cere chirie.

  11. 12.11.Beneficiarul înţelege că singurul proprietar al licenţelor şi drepturilor referitoare la operarea sistemului Distribuitorului, este Distribuitorul. De asemenea, adresa IP rutabilă este statică în sensul că ea este proprietatea Distribuitorului, ea fiind doar închiriată Beneficiarului. În caz contrar Distribuitorul va fi îndreptăţit să solicite, iar Beneficiarul să plătească, cu titlul de clauză penală, echivalentul în lei a sumei de 100 Euro, fiind în acelaşi timp şi angajată răspunderea civilă, contravenţională sau penală, după caz a Beneficiarului.

  12. 12.12.Să nu redistribuie serviciile ce fac obiectul prezentului contract, fără acordul scris al Distribuitorului, în caz contrar Distribuitorul va incheia contract de distribuţie cu cei care primeau serviciile, iar Beneficiarul va suporta prevederile legale si va fi obligat să plăteasca taxa pe 3 luni în urmă şi pentru noii utilizatori.

  13. 12.13.Să nu copieze si să nu multiplice în scopuri comerciale programe, imagini, sunete sau orice materiale a căror copiere este prohibită, în caz contar vor fi anuntate forurile responsabile respectiv.

  14. 12.14.Să nu utilizeze în afara sistemului, să nu copieze şi să dezvăluie terţilor nici o aplicaţie software şi/sau know-how implementate de către Distribuitor.

  15. 12.15.Beneficiarul este singurul răspunzător de funcţionarea, paza şi siguranţa echipamentelor proprii, Distribuitorul neavând nici o responsabilitate în acest sens.

  16. 12.16.Beneficiarul va fi responsabil pentru toate daunele şi reclamaţiile rezultate ca urmare a folosirii defectuoase a serviciului de Internet, în toate situaţiile care intră sub incidenţa legilor româneşti şi internaţionale.

  17. 12.17.Acuzaţiile pe nedrept aduse la adresa Distribuitorului atrage dreptul lui de a solicita Beneficiarului plata de daune-interese.

Distribuitorul se obligă:

  1. 12.18.Să asigure instalarea retelei în termenul stabilit în Anexa I de la data semnării contractului.

  2. 12.19.Să asigure serviciul de comunicaţii de date până la locaţia clientului conform Anexei I.

  3. 12.20.Să respecte întocmai atribuţiile rezultate din prezentul contract.

 1. 13.RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

  1. 13.1.Beneficiarul este singurul răspunzător pentru informaţiile transmise prin reţeaua Distribuitorului.

  2. 13.2.Distribuitorul este răspunzător pentru instalarea retelei în termenul stabilit în Anexa I de la data semnării contactului.

  3. 13.3.Distribuitorul este răspunzător de asigurarea serviciului de comunicaţii de date până la locaţia Beneficiarului.

  4. 13.4.În cazul în care nu poate asigura funcţionarea serviciului se obligă sa anunţe în scris Beneficiarul cu 15 zile înainte de întrerupere sau încetarea furnizării lui.

  5. 13.5.Dacă Distribuitorul nu respectă condiţia 3. din Anexa I, Beneficiarul are reducere proporţională la abonamentul de pe luna următoare în baza fişei de constatare.

  6. 13.6.Distribuitorul nu este răspunzător pentru alterarea informaţiilor transportate în exteriorul sistemului propriu.

  7. 13.7.Distribuitorul este exclusiv răspunzător de anunţarea unui provider pentru nefunţionalitatea serviciului său, Beneficiarul se adresează direct doar Distribuitorului.

 2. 14.ÎNCETAREA CONTRACTULUI

  1. 14.1.Prin cerere scrisă de către Beneficiar în timpul celor 5 zile până la intrarea în vigoare a contractului, caz în care beneficialul este obligat sa plătescă taxa de instalare chiar daca a beneficiat iniţial de reducere sau promoţie şi primeste înapoi banii daţi pe abonamentul de Internet sau doar diferenţa.

  2. 14.2.Prin acordul scris al părţilor când Beneficiarul doreşte deconectarea de la reţea, cu o notificare plealabilă scrisă cu 30 de zile înainte de data rezilierii.

  3. 14.3.Prin acordul scris al părţilor cu cel puţin 30 de zile inainte de data la care acesta ar inceta la termen, în urma notificării facute de către Distribuitor conform pct.3.2.

  4. 14.4.Distribuitorul poate rezilia unilateral prezentul contract în cazul neîndeplinirii de către Beneficiar a obligaţiilor contractuale următoare: vezi Anexa I, 5.1. b.şi c., 6.4., 6.8. d. şi e. , fără nici un avertisment prealabil la fel ca la pct.8.4

  5. 14.5.Beneficiarul poate rezilia unilateral contractul dacă Distribuitorul nu respectă repetat sau justificat pct.3 din Anexa I, vezi cap.16.

  6. 14.6.În cazul reorganizării judiciare a Distribuitorului, Beneficiarul va fi anunţat corespunzător, iar prezentul contract se va derula fără nici o modificare.

  7. 14.7.În cazul vânzării, cesionării, dizolvării, lichidării sau falimentului Distribuitorului, Beneficiarul va fi anunţat cu 15 zile înainte de a nu va mai avea conexiunea de Internet şi deci nu mai este obligat sa plăteasca nimic, dar nu are posibilitatea sa ceară daune.

  8. 14.8.În cazul în care Beneficiarul solicită renunţarea la una sau mai multe locaţii, cererea sa nu va produce efecte înainte de expirarea unui termen de 30 de zile de la primirea ei de către Distribuitor, cu excepţia cazului în care Distribuitorul agreează altfel.

  9. 14.9.Încetarea contractului nu are efecte asupra obligaţiilor scadente între părţi.

 3. 15.FORŢA MAJORĂ

  1. 15.1.Forţa majoră, convenită ca fiind acel eveniment absolut imprevizibil şi de neînlăturat, petrecut după intrarea în vigoare a contractului, care împiedică partea sau părţile să-şi îndeplinească obligaţiile asumate prin contract, exonerează de răspundere partea care o invocă în condiţiile legii.

  2. 15.2.Dacă durata confirmată a existenţei cazului de forţă majoră este mai mare de 10 zile, părţile se vor reuni pentru a decide condiţiile continuării contractului sau încetarea acestuia.

  3. 15.3.Exonerarea de răspundere operează numai pe durata existenţei cazului de forţă majoră.

 4. 16.REZOLVAREA LITIGIILOR

  1. 16.1.Părtile având obligaţia de a respecta dispoziţiile incluse in prezentul contract, orice litigiu intervenit intre ele se va solutiona pe cale amiabila, urmând procedura de mai jos de la punctul a) pana la punctul g):

   1. a.Beneficiarul trebuie să se adreseze Distribuitorului pentru orice problemă legată de reţeaua de distribuţie de Internet, în modurile specificate în Anexa I, pct. 4.3, iar Distribuitorul trebuie sa rezolve problema tehnică in max. 8 ore respectiv 24 de ore sau trei zile, cf.Anexei I, pct. 4.4, iar problemele de altă natură în maxim 30 de zile.

   2. b.In cazul in care Beneficiarul stabileste faptul ca nivelurile de calitate convenite si anumite clauze contractuale nu sunt respectate, are obligatia ca în termen de 5 zile de la data de la care a luat la cunostinta de acestea sa inainteze Distribuitorului o NOTIFICARE care sa cuprinda motivele şi argumentele pentru care nivelurile de calitate convenite si/sau clauzele contractuale stabilite nu corespund prezentului contract.

   3. c.În cazul în care Beneficiarul doreşte sa ceară despăgubiri el trebuie sa se adreseze în scris Distribuitorului şi să anexeze fişele de constatări şi reparaţii întocmite conform Anexei IV, care cerifică perioada de nefuncţionalitate sau nerespectarea de către Distribuitor a parametrilor de calitate conveniţi.

   4. d.Distribuitorul are obligatia ca în termen de 3 zile de la data primirii notificarii motivate sa răspundă Beneficiarului cu privire la obiectiunile formulate.

   5. e.Daca în urma raspunsului primit din partea Distribuitorului se constată că nu s-au respectat nivelurile de calitate convenite şi/sau anumite clauze contractuale şi Beneficiarul doreste incetarea contractului, Distribuitorul va acorda cu titlu de despagubire Beneficiarului contravaloare abonamentului aferent lunii in curs.

   6. f.În urma achitarii de catre Distribuitor a acestei contravalori, contractul înceteaza de plin drept părţile nemaiavand nici o obligatie sau pretenţie una fata de cealaltă cu privire la contractul de furizare servicii dedicate Internet în cauza.

  1. 16.2.De asemenea Beneficiarul se poate Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) ,www.ancom.org.ro,   adresa str. Delea Nouă, nr. 2, Sector 3, Cod 030925, Bucureşti, România

  2. 16.3.Litigiile de orice natură decurgând din derularea, interpretarea şi executarea prezentului contract sau în legătură cu acesta, care nu pot fi rezolvate pe cale amiabilă de către reprezentanţii desemnaţi de către părţi, vor fi soluţionate de către instanţele judecătoreşti locale.

 1. 17.SUSPENDAREA CONTRACTULUI

  1. 17.1.Distribuitorul poate suspenda furnizărea serviciului de internet pe o perioada de minim 30 de zile în baza unei cereri scrise din partea Beneficiarului depusa de acesta cu minim 30 de zile înaintea datei de inceput a perioadei suspendate. Abonatul va fi deconectat de la retea pe aceasta perioada si nu va achita nimic.

 2. 18.LIMITA DE RESPONSABILITATE

  1. 18.1.Distribuitorul nu este în nici un fel răspunzător pentru pierderile (directe sau indirecte) unor oportunităţi sau ocazii de afaceri sau pentru beneficiile nerealizate de către Beneficiar sau de către terţii cu care Beneficiarul se află în contract, ca urmare a nefuncţionării sau a funcţionării necorespunzătoare a serviciilor ce fac obiectul prezentului contract.

 

ANEXA I la contractul

Seria

NP2

nr.

 

CONDIŢII TEHNICE ŞI CLAUZE SPECIFICE PRODUSELOR INTERNET

 1. 1.ACTIVAREA SERVICIULUI

  1. 1.1.Serviciul se consideră a fi funcţional la data semnării Fişei de acceptanţă (Anexa II).

  2. 1.2.Termenul de punere în funcţiune a serviciului este de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului în cazul imobilelor în care este deja instalată linie de Internet de la S.C. NETPLANET S.R.L., acest termen putând fi depaşit în cazul în care Beneficiarul locuieste intr-o clădire în care firma nu are instalate echipamentele de distribuţie, funcţie de volumul de instalări al Distribuitorului sau de condiţiile atmosferice prea nefavorabile.

  3. 1.3.În cazul în care instalarea nu se mai face din diverse motive firma va restitui suma primită la semnarea contractului.

 2. 2.SERVICII DEDICATE INTERNET

  1. 2.1.Distribuitorul furnizează către Beneficiar conexiunea de Internet 365 zile/an, 24 ore/zi cu excepţia inoperabilităţii conexiunii internaţionale sau din cauze independente de Distribuitor: de ex. a reţelei ELECTRICA (intreruperi ale curentului electric), din cauza inoperabilităţii reţelei locale generate de terţe persoane rău intenţionate care au deteriorat cablurile şi/sau alte echipamente de reţea ale Distribuitorului, sau in caz de forţa majoră aşa cum este definită în contractul de furnizare a serviciului Internet.

  2. 2.2.În oricare din aceste situaţii Distribuitorul nu este responsabil de nefuncţionarea serviciului sau de o funcţionarea defectuoasă.

  3. 2.3.Distribuitorul va asigura back-up pentru serviciu în măsura posibilităţilor de colaborare cu alţi furnizori de Internet.

  4. 2.4.Distribuitorul se obligă să asigure supervizarea continuă a serviciului şi sistemului.

 3. 3.DISPONIBILITATEA SERVICIULUI

  1. 3.1.Disponibilitatea reţelei minim acceptată de Distribuitor şi oferită clienţilor săi este de 97%.

  2. 3.2.Disponibilitatea se referă exclusiv la reţeaua Distribuitorului, nefiind luate în calcul întreruperile care nu reprezintă lipsa serviciului potrivit art. 4 de mai jos.

  3. 3.3.Banda minima garantată este de 16 kbps, iar cea maximă e corepunzătoare abonamentului ales de Beneficiar.

 4. 4.ÎNTRERUPERI

  1. 4.1.Se consideră lipsă a serviciului furnizat de Distribuitor, orice întrerupere neaşteptată a serviciului mai mare de ¼ de oră (15 minute) şi care depăşeşte disponibilitatea serviciului specificată la pct. 3.1.

  2. 4.2.Serviciul tehnic este disponibil de luni pâna vineri înte orele 10001900 . Distribuitorul va asigura servicii de asistenţă tehnică, la solicitarea Beneficiarulu, furnizând serviciile la parametrii tehnici stabiliţi prin prezentul contract şi potrivit legislaţiei în domeniu.

  3. 4.3.Serviciul tehnic poate fi solicitat la sediul firmei, telefonic (si SMS) sau pe mail la: între ora1000 si 2100.

  4. 4.4.Distribuitorul se obligă sa rezolve defectiunile raportate intre 10001900 in zilele lucrătoare în max 24 ore de la raportarea lor. Defecţiunile raportate începând de vineri după ora 1900 şi pâna luni dimineaţă la ora 1000 vor fi remediate pâna maxim marţi la ora 1000.

  5. 4.5.Raportarea de nefuncţionalitate va fi trecută pe o fişă de „constatări si reparaţii” în vederea stabilirii reducerilor la abonament astfel: daca timpul total de nefuncţionalitate nu depaseste 3% nu se face nici o reducere, iar pentru întreruperile care depăşesc acest procent se face o reducere direct proportionala la abonamentul lunar (ex. o zi peste 3% (cît e acceptat ) = o zi reducere din lună).

  6. 4.6.De asemenea daca nu se respecta punctul 3.3. Beneficiarul poate cere daune pentru perioada respectivă, dar daunele nu pot depăsi valoarea abonamentului său.

  7. 4.7.Nu se consideră lipsă de serviciu şi nu se vor lua în calcul la acordarea reducerilor de nefuncţionalitate:

   1. a.întreruperile programate şi anunţate în avans cu cel puţin 30 minute înainte de către Distribuitor.

   2. b.întreruperile accidentale sau de întreţinere a reţelei mai mică sau egală cu ¼ de oră (15 minute).

   3. c.întreruperea simultana e tuturor liniilor de internet cu providerii.

   4. d.defectiunile accidentale majore ale echipamentelor care asigura recepţia internetului de la provideri şi distribuirea lui în reţeaua internă (ex. root-uri, mediaconvertoare, sudurile fibrelor, switch-ul principal) .

   5. e.întreruperile datorate unor cauze ce ţin direct sau indirect de Beneficiar (întreruperea echipamentului de comunicaţie, modificarea setărilor, lipsa de tensiune la locaţia Beneficiarului, lipsa sau instalarea necorespunzătore a sistemului propriu de date).

   6. f.în cazurile specificate la punctul 2.1.

  8. 4.8.Notificările întreruperilor programate către clienţi se vor face prin orice formă considerată potrivită de către Distribuitor.

  9. 4.9.În cazul lipsei serviciului furnizat, tehnicienii Distribuitorului care se ocupă de administrarea şi service-ul reţelei vor începe repunerea în funcţiune a serviciului în interval de maxim 48 de ore de la momentul la care Beneficiarul anunţă nefuncţionalitatea.

 5. 5.DEFINIŢII ŞI POLITICA DE UTILIZARE A SERVICIILOR OFERITE.

   1. a.Distribuitorul defineste ca abuz sau folosire ilegala a retelei si isi rezerva dreptul de a suspenda accesul unui client la retea si de a lua masuri legale in cazurile urmaroare:

   2. b.Trimiterea de catre client a mesajelor nesolicitate(orice e-mail comercial trimis către o adresă ce nu a cerut şi confirmat în mod expres dorinţa de a primi astfel de mesaje, e-mail-urile comerciale care includ şi nu se limitează la: reclame, sondaje de opinie, oferte promoţionale, etc.„ Unsolicited Broadcast E-mail”/”Unsolicited Comercial E-mail”; aceste tipuri de mesaje sunt denumite SPAM).

   3. c.Trimiterea de mesaje unui provider al Distribuitorului în scopul obtinerii de date tehnice sau informatii despre Distribuitor.

   4. d.Trimiterea de mesaje de tip “Trojan”, “bomb”, etc.si a mesajelor care au ca scop provocarea de daune destinatarului

   5. e.Incalcarea sistemului de securitate al Distribuitorului sau a unei terţe părţi, acţiune efectuata de pe sistemele Beneficiarului.

   6. f.Pătrunderea în : baze de date calculatoare, sisteme informatice, care nu apartin clientului.

   7. g.Încercarea de a testa sistemul de vulnerabilitate a unei retele care nu îi apartine sau nu are un acord prealabil cu propietarul.

   8. h.Trimiterea de informatii contrafacute (trucarea adresei expeditorului, trucare continutului initial al unui mesaj, etc.)

   9. i.Interceptarea neautorizata a mesajelor care nu ii sunt adresate, cat si a traficului de date care nu ii este destinat.

   10. j.Anuntarea fara notificare a altor clase de ip-uri care nu apartin Beneficiarului în sistemul S.C. NETPLANET S.R.L.

   11. k.Generarea unui trafic neobişnuit de mare cu scopul de a supraîncărca conexiunea unui server sau a unui utilizator Internet, sau pentru a epuiza resursele serverelor blocând accesul utilizatorilor legitimi. Acest tip de abuz este definit ca „flood”;

   12. l.Orice activitate ce are ca scop accesul, obţinerea şi/sau modificare de informaţii/resurse ce nu au caracter public. Aceste tipuri de activităţi includ, fără a se limita la acestea: exploatarea breşelor de securitate pe alte calculatoare conectate la Internet, căutarea (scanarea) după breşe de securitate a unor calculatoare conectate la Internet sau doar la reţea, folosirea unor servicii de tip „proxy” fără acordul proprietarului acestor servicii;

  1. 5.2.La prima incalcare a acestui articol clientul va primi o notificare scrisa prin care va lua la cunostinta de consecintele unei astfel de abateri, dar în funcţie de gravitate se poate lua decizia suspendarii serviciului . La urmatoarea abatere se va suspenda temporar accesul la Internet, pe o perioada hotărâtă de personalul autorizat S.C. NETPLANET S.R.L.

  2. 5.3.Beneficiarul va fi responsabil pentru toate daunele si reclamatiile rezultate din încãlcarea acestei prevederi.

 6. 6.REGULI ALE DISTRIBUITORULUI

  1. 6.1.Reţeaua Distribuitorului poate fi folosită de către Beneficiar pentru a se conecta la alte reţele, iar utilizatorii reţelei înţeleg că trebuie să se conformeze tuturor regulilor de utilizare a acestor reţele şi că sunt răspunzător pentru toate abuzurile făcute de ei sau de partenerii lor prin legătura la reţeaua Distribuitorului.

  2. 6.2.Beneficiarul înţelege că Distribuitorul nu poate avea controlul informaţiei care circulă prin reţea.

  3. 6.3.Este interzisă folosirea de „IP multicast” fără permisiunea Distribuitorului.

  4. 6.4.Distribuitorul poate bloca, fără preaviz şi imediat, traficul spre/de la adresa IP care încalcă regulile de utilizare a reţelei sau a normelor legale în domeniu. Distribuitorul poate şterge orice informaţie pe care Beneficiarul a introdus-o în reţea, care poate determina funcţionarea necorespunzătoare a reţelei Distribuitorului.

  5. 6.5.Distribuitorul nu discută decât cu clienţii săi direcţi sau cu reprezentanţii legali ai acestora.

  6. 6.6.Beneficiarul are obligaţia:

  7. 6.7.Să nu seteze pe interfeţele direct conectate la reţeaua Distribuitorului alte adrese IP decât cele alocate şi comunicate.

  8. 6.8.Să nu răspundă la cereri tip BOOTP, DHCP şi alte cereri de configurare venite din reţeaua Distribuitorului;

  9. 6.9.Să nu trimită spre reţeaua Distribuitorului cereri de modificare a rutelor pentru alte adrese IP decât cele alocate de către Distribuitor sau aparţinând Distribuitorului;

  10. 6.10.Sa nu trimită spre reţeaua Distribuitorului pachete de tip „ICMP redirect” pentru alte adrese IPdecât cele alocate

  11. 6.11.Să evite trimiterea spre reţeaua Distribuitorului a altor pachete de tip „broadcast” decât cele strict necesare (tipul ARP), aceste din urmă trebuind să respecte un algoritm de mărire a intervalului de interogare, care să ajungă la peste 1(una) secundă în cazul în care nu se primeşte răspuns.

 7. 7.RECOMANDĂRI

  1. 7.1.În cazul nefunctionarii unui site anume, Beneficiarul sa verifice mai intâi conexiunea la internet prin accesarea altor site-uri (poate fi nefuncţional site-ul sau linia respectiva, sau din cauza unui trafic prea intens).

  2. 7.2.Beneficiarului îi este recomandat să îşi protejeze sistemul informatic prin: folosirea obligatorie a programului de autentificare (Thor Auth ), implementat de S.C. NETPLANET S.R.L. Acest program nu afectează integritatea sistemului Beneficiarului (nu inter-vine cu modificări în sistem şi nu citeşte informaţii de pe calculatorul Beneficiarului decât cele necesare pentru funcţionarea lui), folosirea de programe antivirus si păstrarea lor actualizate zilnic, folosirea de programe tip „firewall”, instalarea tuturor patch-urilor de securitate ale sistemului de operare, securizarea e-mailului şi al browser-ului, legarea calculatorului la o sursă de împământare.

 8. 8.RESPONSABILITATEA PENTRU MATERIALUL CONŢINUT.

  1. 8.1.S.C. NETPLANET S.R.L.. nu este răspunzătoare pentru conţinutul nici unui alt web site, decat cele proprii.

  2. 8.2.S.C. NETPLANET S.R.L.. nu işi asumă nici o responsabilitate pentru vreun material creat sau accesibil pe sau prin reţelele şi serviciile sale, sau care nu este expediat de sau la cererea sa.

  3. 8.3.Beneficiarul are responsabilitatea integrala asupra continutului mesajelor trimise de el cat si a materialelor publicate pe internet pe reteaua sau infrastructura de comunicatie S.C. NETPLANET S.R.L.

  4. 8.4.Utilizatorii nu au permisiunea să utilizeze reţeaua şi serviciile S.C. NETPLANET S.R.L..pentru a transmite, a distribui sau a stoca urmatoarele tipuri de continut :

  5. 8.5.care încalcă vreo lege sau vreun regulament aplicabil.

  6. 8.6.care încălca copy-right-ului, marca, secretul comercial sau alte drepturi de proprietate intelectuala sau a dreptului la intimitate, la publicitate sau alte drepturi personale ale altor părţi,

  7. 8.7.care este necinstit, obscen, defăimator, calomniator, amenintător, abuziv.

  8. 8.8.care conţine oferte frauduloase de bunuri sau servicii sau de orice alte materiale promoţionale care conţin afirmaţii, pretenţii sau reprezentări false, de natură să înşele sau să inducă în eroare clientii finali

  9. 8.9.host pt transferuri de tip p2p, ( interzis cu Hub DC++, server torrent ).

ANEXA II PRODUSE, TARIFE , DISCOUNT- URI

 

  1. 1.instalare si reinstalare

  2. 2.instalare al doilea calc., etc.

  3. 3.taxa de urgenţă

  4. 4.penalizare

  5. 5.reinstalare

  6. 6.1 m cablu UTP

  7. 7.cu router wirless ab. +

50 lei

20 lei

30 lei

0,5%/ zi

50 lei

1 leu

10 lei

  1. 8.încasare la domiciliu a abonamentului lunar

  2. 9.deplasare - pentru o depanare când defectul e din cauza Beneficiarului

  3. 10.instalare placă de reţea - cu tot cu placa de reţe

  4. 11.cu contract lunar sau pe firmă se taxează în plus peste abonamentul lunar

  5. 12.asistenţă tehnică -se consideră o oră dacă intervenţia depaseşte 15 min.

  6. 13.schimbarea titularului contractului

  7. 14.găzduire server, înregistrare si / sau administrare domeniu - ab. lunar.

2 lei

5 lei

25 lei

+20 lei

10 lei / oră

25 lei

negociabil

 

ANEXA III la contractul

Seria

NP2

nr.

 

 

FIŞA DE ACCEPTANŢĂ

Încheiată astăzi ______/____/201__ .

 1. 1.Beneficiarul primeşte următorul IP routabil pentru fiecare calculator în parte, pentru care este răspunzător legal:

 

IP

Subnet mask

Default Gateway

DNS

Alternate DNS

Calculatorul 1

89.38.228.______

255.255.255.0

89.38.228.1

89.38.228.1

217.156.85.1

Calculatorul 2

89.38.228.______

255.255.255.0

89.38.228.1

89.38.228.1

217.156.85.1

 1. 2.Modificarea optiunilor Beneficiarului pentru unul din produsele contractate se va face prin inlocuirea Anexei III cu o noua anexă III, care intră în vogoare după achitarea tuturor obligaţiilor contractuale.

 2. 3.Beneficiarul acceptă serviciul instalat şi confirmă configuraţia, funcţionalitatea şi completitudinea acestuia începând cu data prezentei, confirma de asemenea si valoarea lunară abonamentului de:____________lei.

 3. 4.Gratuitatea sau discount-ul …………………….......…….......…………………………………..........……............…...........................

 4. 5.Durata contractului initial se prelungeşte cu 12 luni incepând cu data ……..................…..............….şi până la .…........................…..

 5. 6.Prezentul contract este semnat în două exemplare, câte unul pentru fiecare dintre părţi şi e format din pagini 8.

Între S.C. NETPLANET S.R.L. Şi client

reprezentantă Andruchovici Una Maria Semnătura :

Semnătura şi ştampila :

ANEXA IV FIŞĂ DE CONSTATĂRI ŞI REPARAŢII

nr. crt

Data si ora cererii

Data si ora remedierii

Descrierea intervenţiei

Este sau nu este nefuctionalitate

Lei / intervenţie sau deplasare

Observaţii

Semnătură Beneficiar

1.

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAST_UPDATED2
 

Calculatorul tău are nevoie să fie configurat şi întreţinut de profesionişti, astfel doar va fi mai ieftin şi vei fi mai mulţumit de el.

1.  configuratie la cerere

 

Imaginaţia nu are limite!

1.tuning calculatoare

2.Polar Pen


ppp

 

 

Vino si tu!

Oferim servicii pentru calculatoare:

îmbăiat, tuns, vopsit, parfumat.....

1.reparaţii la sediul nostru